آخرین دستاورد شرکت ابررایانه ایرانیان

 Customer Service Message

نسخه اولیه آن طراحی و در حال آزمایش است 

بدون نیاز منشی دفتر و یا آپراتور کامپیوتر شما

می توانید سرویس خدمات پیامک مشتریان را

CSMراه اندازی کنید.

در این سرویس دهی بصورت 24 ساعته مشتریان 

در حال خرید و یا دریافت خدمات از شما هستند

بدوناینکه اپراتوری از شرکت شما جوابگو باشد.